การเจริญเติบโตของพืช

  การเจริญเติบโตของพืชเริ่มมาจากเมล็ด  ซึ่งประกอบด้วย เปลือกหุ้มเมล็ด
เอ็มบริโอ และแหล่งเก็บอาหาร ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเรียกว่าเอนโดเสปริม์ สำหรับ
ในพืชใบเลี้ยงคู่เรียกว่า ใบเลี้ยง

       ต้นอ่อน (เอ็มบริโอ)ของไม้ดอกบางชนิดสร้าง
ใบเลี้ยง 2 ใบ ขณะเจริญ  เราเรียกพืชพวกนี้ว่าพืช
ใบเลี้ยงคู่ เช่นถั่วลิสง      ส่วนพืชที่มีใบเลี้ยงเพียง
ใบเดียวเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  เช่น      ต้นหญ้า
ต้นหอม ต้นพลับพลึง
                                                                                                      
                                              
     ถึงแม้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ทำให้มนุษย์
ขยายพันธุ์พืชได้มากขึ้น และรวดเร็วกว่าแต่ก่อน อย่างไรก็ตาม การขยายพันธุ์
โดยการใช้เมล็ดยังคงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อพืชหลายชนิดที่ขึ้นอยู่ตาม
ธรรมชาติ ซึ่งเมล็ดพืชจะงอกเป็นต้นพืชและเจริญเติบโต จนกระทั่งสามารถ
สืบพันธุ์ สร้างเป็นเมล็ดใหม่ได้ต่อไป ดังภาพแสดงการเจริญเติบโตของต้นถั่ว

                                              ภาพแสดง   การเจริญเติบโตของต้นถั่ว

                
                           พืชแต่ละชนิดมีแบบแผนของการเจริญเติบโตคล้ายกัน                            เพื่อนๆสามารถศึกษาข้อมูล การเจริญเติบโต ของ
                           ต้นถั่วเขียวได้จากตารางต่อไปนี้
      ตาราง  แสดงการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวโดยวัดความสูงของต้นเป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์

วันที่
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
ความสูง
(cm)
  0  
 2.5 
10.9
13.7
17.3
19.3
21.0
22.4
23.4
24.3
25.5
25.9
26.4

                               กุ๊กไก่ขอให้เพื่อนๆ ปฏิบัติกิจกรรม
                               ต่อไปนี้กับข้อมูลในตารางแล้วนำส่งคุณครูนะคะ

            1. นำข้อมูลของต้นถั่วจากตารางไปเขียนกราฟเส้น แล้วอธิบาย
                ลักษณะการเจริญเติบโตของ  ต้นถั่วจากกราฟและจงคาด
                คะเนแนวโน้มของการเจริญเติบโตในระยะต่อไป                            
            2. นอกจากการวัดความสูงของลำต้นของต้นถั่วแล้วเพื่อนๆคิิดว่า
                มีวิธีใดอีกบ้างที่ใช้ตรวจสอบ การเจริญเติบโตของพืชได้อีก            

         การเจริญเติบโตของพืชเป็นผลจากการเพิ่มจำนวนเซลล์     และการขยาย
ขนาดของเซลล์ ควบคู่กันไปขณะที่เซลล์เหล่านั้นเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างต่อไปอีกด้วย เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อทำหน้าที่ลำเลียงนำและอาหาร เป็นต้น

มาจาก 
http://www.bwc.ac.th/Science/sumena/cell5.htm

 

Advertisements

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น